අපව අමතන්න

ජීආර්එක්ස් ගාමන්ට් (හොං කොං) සමාගම, ලිමිටඩ්.


ලිපිනය: අංක 1, චැංෂි පාර, ෂිජි ගම්මානය, යන්ටියන්, ෆෙන්ගාං නගරය, ඩොන්ග්ගුවාන් නගරය, ගුවැංඩොං පළාත

දුරකථන:+8613691681501

විද්යුත් තැපෑල:grx@grxgarmetn.com

වෙබ් අඩවිය- https://www.ygsliders.com/Send Inquiry